Samenwerking

Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat

Informatie voor in de schoolgids van de scholen in het Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers.

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is de bedoeling dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is om zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren.
Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) scholen in de regio samenwerken in het Samenwerkingsverband. Ook IKC Carrousel valt onder dit samenwerkingsverband.
Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze animatie.
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-samenwerkingsverband/

Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen. Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het speciaal (basis) onderwijs worden gedaan.

Ambulante Begeleiding.
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te halen door het aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo’n aanvraag doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend.

Ondersteuningsteam
Elke school heeft een ondersteuningsteam.
In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken waarvan de ondersteuning de mogelijkheden van de school mogelijk te boven gaan. Hierbij kan het gaan om een mogelijke doorverwijzing naar een andere school of het organiseren van extra hulp voor het kind en/of het gezin.
In het ondersteuningsteam zitten een directielid, de intern begeleider, de leerkracht , een medewerker vanuit het sociaal team van de gemeente en mogelijk nog andere deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog).
Als uw kind besproken wordt in het Ondersteuningsteam wordt u daarbij altijd uitgenodigd.

Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Als blijkt dat de school niet het goede onderwijsaanbod kan realiseren voor uw zoon of dochter zal de school een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband bij de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO).
Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven kan uw zoon of dochter worden geplaatst op de betreffende school. Daarvoor zijn een aantal vaste instroomomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april.
Voor deze procedure is ook een folder beschikbaar.
http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/uploads/2013/05/Folder-ouders-.pdf

Impressie

  • carrousel-009
  • carrousel-001
  • carrousel-002
  • carrousel-003
  • carrousel-004
  • carrousel-005
  • carrousel-006
  • carrousel-007
  • carrousel-008